۲۰ درصد حذفیات امتحان نهایی ۹۹

علیرضا کمره‌ای، معاون آموزش متوسطه ‏وزارت آموزش و پرورش‬ در‬ یک برنامه‬ تلویزیونی‬ در پاسخ بهچگونگی برگزاری امتحانات دانش آموزان هفتم تا یازدهم (متوسطه اول و دوم به جز ‏دوازدهم) گفت:از عید به این سو چند سناریو داشتیم و بر روی روش‌های ارزیابی برای پایا ...