نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم + پاسخنامه و بارم بندی

در این نوشته برای شما دانش آموزان عزیز دهمی رشته های ( علوم تجربی و ریاضی فیزیک) ، نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی آماده شده است که در ادامه می توانید بارم بندی را مشاهده و نمونه سوال را دانلود کنید.

پیش از بررسی نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم نگاهی به بارم بندیشیمی پایه دهم میندازیم.

بارم بندی شیمی پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم

امتحان نوبت اول تا صفحه 74 می باشد.

نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم

دارای ویژگی های زیر می باشد.

 • سوالات گوناگون و مختلف ( جاخالی ، تشریحی و ….)
 • دارای بارم بندی دقیق و کامل
 • منطبق با بارم بندی دفتر تالیف و چاپ کتب درسی
 • به همراه پاسخنامه تشریحی

دانلود نمونه سوال
دانلود پاسخنامه

نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم (تجربی و ریاضی) + پاسخنامه و بارم بندی

در این نوشته برای شما دانش آموزان عزیز دهمی رشته های ( علوم تجربی و ریاضی فیزیک) ، نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی آماده شده است که در ادامه می توانید بارم بندی را مشاهده و نمونه سوال را دانلود کنید.

پیش از بررسی نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم نگاهی به بارم بندی فیزیک پایه دهم برای هر دو رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک میندازیم.

بارم بندی فیزیک پایه دهم

رشته ریاضی و فیزیک

نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم

رشته علوم تجربی

نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم

دارای ویژگی های زیر می باشد.

 • سوالات گوناگون و مختلف ( جاخالی ، تشریحی و ….)
 • دارای بارم بندی دقیق و کامل
 • منطبق با بارم بندی دفتر تالیف و چاپ کتب درسی
 • به همراه پاسخنامه تشریحی

نمونه سوال نوبت اول فیزیک رشته ریاضی و تجربی هر دو به صورت مجزا در یک فایل قرار داده شده اند که شما می توانید آن ها را از قسمت زیر دانلود نمایید

دانلود نمونه سوال
دانلود پاسخنامه

نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم + پاسخنامه و بارم بندی

در این نوشته برای شما دانش آموزان عزیز دهمی رشته پرطرفدار و محبوب علوم تجربی ، نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی آماده شده است که در ادامه می توانید بارم بندی را مشاهده و نمونه سوال را دانلود کنید.

پیش از بررسی نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم نگاهی به بارم بندی زیست شناسی پایه دهم میندازیم.

بارم بندی زیست شناسی پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم

 

فصل دوم با 7 نمره بیشترین بارم رو به خود اختصاص داده است

نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم

دارای ویژگی های زیر می باشد.

 • سوالات گوناگون و مختلف ( جاخالی ، تشریحی و ….)
 • دارای بارم بندی دقیق و کامل
 • منطبق با بارم بندی دفتر تالیف و چاپ کتب درسی
 • به همراه پاسخنامه تشریحی

دانلود نمونه سوال
دانلود پاسخنامه

نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه دهم +پاسخنامه و بارم بندی

در این نوشته برای شما دانش آموزان عزیز دهمی در تمامی رشته ها از ( ریاضی فیزیک , علوم تجربی و علوم انسانی) گرفته تا رشته های فنی و کارودانش ، نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه دهم به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی آماده شده است که در ادامه می توانید بارم بندی را مشاهده و نمونه سوال را دانلود کنید.

قبل از بررسی نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه دهم نگاهی به بارم بندی فارسی پایه دهم میندازیم.

بارم بندی فارسی پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول فارسی پایه دهم

دارای ویژگی های زیر می باشد.

 • سوالات گوناگون و مختلف ( جاخالی ، تشریحی و ….)
 • دارای بارم بندی دقیق و کامل
 • منطبق با بارم بندی دفتر تالیف و چاپ کتب درسی
 • به همراه پاسخنامه تشریحی

دانلود نمونه سوال
دانلود پاسخنامه

نمونه سوال نوبت اول تاریخ پایه دهم +پاسخنامه و بارم بندی

در این نوشته برای شما دانش آموزان عزیز دهمی رشته علوم انسانی ، نمونه سوال نوبت اول تاریخ پایه دهم به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی آماده شده است که در ادامه می توانید بارم بندی را مشاهده و نمونه سوال را دانلود کنید.

قبل از بررسی نمونه سوال نوبت اول تاریخ پایه دهم نگاهی به بارم بندی تاریخ پایه دهم میندازیم.

بارم بندی تاریخ پایه دهم

بزودی

نمونه سوال نوبت اول تاریخ پایه دهم

دارای ویژگی های زیر می باشد.

 • سوالات گوناگون و مختلف ( جاخالی ، تشریحی و ….)
 • دارای بارم بندی دقیق و کامل
 • منطبق با بارم بندی دفتر تالیف و چاپ کتب درسی
 • به همراه پاسخنامه تشریحی

دانلود فایل

نمونه سوال نوبت اول اقتصاد پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول اقتصاد پایه دهم + پاسخنامه و بارم بندی

در این نوشته برای شما دانش آموزان عزیز دهمی رشته علوم انسانی ، نمونه سوال نوبت اول اقتصاد پایه دهم به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی آماده شده است که در ادامه می توانید بارم بندی را مشاهده و نمونه سوال را دانلود کنید.

قبل از بررسی نمونه سوال نوبت اول اقتصاد پایه دهم نگاهی به بارم بندی تاریخ پایه دهم میندازیم.

بارم بندی اقتصاد پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول اقتصاد پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول اقتصاد پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول اقتصاد پایه دهم

دارای ویژگی های زیر می باشد.

 • سوالات گوناگون و مختلف ( جاخالی ، تشریحی و ….)
 • دارای بارم بندی دقیق و کامل
 • منطبق با بارم بندی دفتر تالیف و چاپ کتب درسی
 • به همراه پاسخنامه تشریحی

دانلود فایل

نمونه سوال نوبت اول منطق پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول منطق پایه دهم +پاسخنامه و بارم بندی

در این نوشته برای شما دانش آموزان عزیز دهمی رشته علوم انسانی ، نمونه سوال نوبت اول منطق پایه دهم به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی آماده شده است که در ادامه می توانید بارم بندی را مشاهده و نمونه سوال را دانلود کنید.

پیش از بررسی نمونه سوال نوبت اول منطق پایه دهم نگاهی به بارم بندی ریاضی و آمار پایه دهم میندازیم.

بارم بندی منطق پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول منطق پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول منطق پایه دهم

درس سوم ، چهارم و پنجم با 4 نمره بارم بیشترین بارم رو به خود اختصاص داده اند.

نمونه سوال نوبت اول منطق پایه دهم

دارای ویژگی های زیر می باشد.

 • سوالات گوناگون و مختلف ( جاخالی ، تشریحی و ….)
 • دارای بارم بندی دقیق و کامل
 • منطبق با بارم بندی دفتر تالیف و چاپ کتب درسی
 • به همراه پاسخنامه تشریحی

دانلود نمونه سوال
دانلود پاسخنامه

نمونه سوال نوبت اول علوم و فنون ادبی پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول علوم و فنون ادبی پایه دهم + پاسخنامه و بارم بندی

در این نوشته برای شما دانش آموزان عزیز دهمی رشته علوم انسانی ، نمونه سوال نوبت اول علوم و فنون ادبی پایه دهم به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی آماده شده است که در ادامه می توانید بارم بندی را مشاهده و نمونه سوال را دانلود کنید.

پیش از بررسی نمونه سوال نوبت اول علوم و فنون ادبی پایه دهم نگاهی به بارم بندی ریاضی و آمار پایه دهم میندازیم.

بارم بندی علوم و فنون ادبی پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول علوم و فنون ادبی پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول علوم و فنون ادبی پایه دهم

فصل دوم بیشترین بارم را به خود اختصاص داده است.

نمونه سوال نوبت اول علوم و فنون ادبی پایه دهم

دارای ویژگی های زیر می باشد.

 • سوالات گوناگون و مختلف
 • دارای بارم بندی دقیق و کامل
 • منطبق با بارم بندی دفتر تالیف و چاپ کتب درسی
 • به همراه پاسخنامه تشریحی

دانلود فایل

نمونه سوال نوبت اول آمادگی دفاعی پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول آمادگی دفاعی پایه دهم + پاسخنامه و بارم بندی

در این نوشته برای شما دانش آموزان عزیز دهمی در تمامی رشته از علوم تجربی ، ریاضی فیزیک ، علوم انسانی و یا حتی کارودانش و فنی حرفه ای گرفته ، نمونه سوال نوبت اول آمادگی دفاعی پایه دهم به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی آماده شده است که در ادامه می توانید بارم بندی را مشاهده و نمونه سوال را دانلود کنید.

آمادگی دفاعی در پایه دهم ادامه کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم می باشد

قبل از بررسی نمونه سوال نوبت اول آمادگی دفاعی پایه دهم به بارم بندی این درس نگاهی میندازیم.

بارم بندی آمادگی دفاعی پایه دهم

برای کتاب جدید تالیف ( اجرای آزمایشی)

نمونه سوال نوبت اول آمادگی دفاعی پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول آمادگی دفاعی پایه دهم

برای کتاب قدیمی

پ

نمونه سوال نوبت اول آمادگی دفاعی پایه دهم

دارای ویژگی های زیر می باشد.

 • سوالات گوناگون و مختلف ( جاخالی – درست یا نادرست و…)
 • دارای بارم بندی دقیق و کامل
 • منطبق با بارم بندی دفتر تالیف و چاپ کتب درسی
 • به همراه پاسخنامه تشریحی

دانلود نمونه سوال
دانلود پاسخنامه

نمونه سوال نوبت اول نگارش پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول نگارش پایه دهم + پاسخنامه و بارم بندی

در این نوشته برای شما دانش آموزان عزیز دهمی در تمامی رشته از علوم تجربی ، ریاضی فیزیک ، علوم انسانی و یا حتی کارودانش و فنی حرفه ای گرفته ، نمونه سوال نوبت اول نگارش پایه دهم به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی آماده شده است که در ادامه می توانید بارم بندی را مشاهده و نمونه سوال را دانلود کنید.

نگارش همانند دوره متوسطه اول در دوره دوم متوسطه نیز تدریس می شود

پیش از بررسی نمونه سوال نوبت اول نگارش پایه دهم نگاهی به بارم بندی این درس میندازیم.

بارم بندی نگارش پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول نگارش پایه دهم

نمونه سوال نوبت اول نگارش پایه دهم

همان طور که می بینید بخش تولید متن بیشترین نمره (13 نمره) را به خود اختصاص داده است.

نمونه سوال نوبت اول نگارش پایه دهم

دارای سوالات و ویژگی های زیر می باشد

 • سوال مثل نویسی
 • سوال حکایت نگاری
 • سوال شعر گردانی ( معنی شعر)
 • دارای بارم بندی دقیق و کامل
 • منطبق با بارم بندی دفتر تالیف و چاپ کتب درسی
 • به همراه پاسخنامه تشریحی
 • و….

دانلود نمونه سوال
دانلود پاسخنامه